NativeLib МАКЕДОНСКИ
Речник Разговорник Лексикон Тестови
превод примери синоними антоними слики изговор

phrases_list: превод на англиски, изговор, синоними, антоними, слики, примери

Превод: phrases_list на англиски

Дефиниција и превод на веб -страницата Wikipedia.org

Синоними: phrases_list - [не е пронајдено]

Исто така, видете синоними на веб -страницата Wiktionary.org

Антоними: phrases_list - [не е пронајдено]

Варијанти на антоними на веб -страницата Wiktionary.org

Слики: phrases_list - [не е пронајдено]

Примери: phrases_list